Projekt "Hustopeče v pohybu" podporovaný nadací Vodafone Česká republika

PROJEKT BYL UKONČEN KE 31. 12. 2012 A 28. 1. 2013 BYLA SCHVÁLENA JEHO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA.

 

 

 

 

 

 

VÝŇATEK Z PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 2011:

Projekt má aktivizovat komunitní potenciál občanů města Hustopečí rozvíjet jejich vztah k lokální lidové kultuře a místní příslušnosti k tradicím. Prostřednictvím klíčových aktivit projektu chceme reagovat na ohrožení udržení původních lidových tradic, nabídnout skupinám místní komunity z řad dětí a mládeže, mladým dospělým, dospělým a seniorům aktivity a prostřednictvím jejich zapojení, využití jednotlivých schopností jedinců a celého komunitního kapitálu k budování komunity hrdé na svoji příslušnost, lidové tradice.

Cílem projektu je aktivizace komunitního potenciálu občanů města Hustopečí, rozvoj jejich vztahu k lokální lidové kultuře a místu, ve kterém žijí.

Prostřednictvím klíčových aktivit chceme aktivizovat mládež a zapojit ji do aktivit a lidových tradic a tím dosáhnout zlepšení mezigenerační komunikace a následného uvědomování lokální identity. 

Projektový záměr je iniciován a bude převážně realizován skupinou mladých lidí ve věku 15-26 let, kteří v současné době tvoří aktivní jádro občanského sdružení Hustopečská chasa s participací několika starších členů sdružení, kteří poskytnou své zkušenosti s řízením projektu a projektových aktivit a stanou se v projektovém týmu mentory a průvodci kvalitou projektu. Skupina je přirozenou součástí komunity, ve které bude projekt realizován. Reaguje na současnou situaci, zvláště demografických změn, které jsou dokladovány poslední demografickou studií, kterou vypracovalo město Hustopeče a kterou přikládáme v přílohách projektu. Projekt byl předjednán s místní komunitou a to formou dotazníkového šetření, jehož výsledky též přikládáme, příprava projektu byla projednána se všemi členy sdružení prostřednictvím sociální sítě facebook, kdy každý z členů měl možnost spolupodílet se na sestavování projektu a formulaci klíčových aktivit. Projekt bude realizován v Hustopečích a na území mikroregionu Hustopečska. Projekt je koncipován jako skladba klíčových aktivit vedoucí k dosažení stanoveného cíle projektu.

 

Projekt "Hustopeče v pohybu" vychází jako reakce na aktuální problémy v komunitě a ohrožení místních tradic.
Aktuálním problémy jsou:
- značná pasivita současné mládeže ve vztahu k místní komunitě- současná mládež nemá dostatek podnětů k zapojení se do činností místní komunity, využití svého volného času, schopností a dovedností.
- "úprk rodáků " třicátníků do okolních obcí a nástup tzv. nepůvodního obyvatelstva tj. z Brna a okolí, kteří k Hustopečím a místní komunitě nemají vztah, izolují se v nově vybudovaných lokalitách pro bydlení, nezapojují se do společného života, často zde nemají přátele.
- postupná ztráta zájmu občanů o tradice - lidé postupně o původní tradice, jako jsou hody, ztrácejí zájem. Přijímají raději novou vytvořenou tradici Burčákových slavností, která existuje necelých 20 let a vzhledem k finanční podpoře a komerčním aktivitám ji tradiční neziskové hody nemohou konkurovat.

Prostřednictvím klíčových aktivit chceme aktivizovat mládež a zapojit ji do aktivit a lidových tradic a tím dosáhnout zlepšení mezigenerační komunikace a následného uvědomování lokální identity.

Prostřednictvím zapojení dětí a mládeže z přistěhovalých rodin do aktivit projektu vytvoříme příležitosti pro vzájemné setkávání rodičů. Předpokládáme, že tím dosáhneme vzniku nových vztahů a přátelství mezi přistěhovalými obyvateli a prohloubením zájmu o aktivity jejich dětí v rámci tanečního kroužku, tím vzbudíme zájem rodičů o tradice a lidovou kulturu Hustopečí a zapojení těchto tzv. přistěhovalých do místní komunity.

Do projektu zapojíme i starší generaci seniorů, vytvoříme příleţitost pro jejich aktivizaci a zapojení do projektu formou předání vzpomínek, znalostí a dovedností v souvislosti s tradicemi a historií Hustopečí a Hustopečska.

Projekt přispěje k vytvoření stabilní sociální struktury, která bude podporovat a vytvářet aktivní komunitu, budovat její potenciál a vztah k místu kde žijí v souladu s místní lidovou kulturou a tradicemi.