STANOVY
SPOLKU

Registrace provedena dne 7. 8. 2003
Pod číslem VS/1-1/54703/03-R
IČO 266 37 421

Čl. I. Úvodní ustanovení

Název zapsaného spolku: Hustopečská Chasa z.s.
Sídlo zapsaného spolku: Hustopeče Školní 24, 69301
Založení zapsaného spolku: v roce 2003

Čl. II. Cíl činnosti spolku

 1. Obnova, udržování a rozvíjení lidových tanců, písní a hudby
 2. Obnova, udržování a rozvíjení lidových tradic, krojů a řemesel
 3. Osvětová a kulturní činnost, práce s mládeží
 4. Vlastivědná a národopisná činnost
 5. Pořádání kulturních akcí, spolupráce a účast na kulturních akcích organizovaných občany, sdruženími, obcemi, státní správou i podnikateli (koncerty, semináře, setkání, posezení a besedy u cimbálu, soukromé a firemní akce, ...), při realizaci výše uvedených cílů (bod 1. až 4.)

Čl. III. Členství

 1. Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. O přijetí za člena rozhoduje výbor.
 3. Členství vzniká přijetím za člena.
 4. Členství zaniká:
  • vystoupením člena písemným oznámením
  • úmrtím člena
  • zánikem právnické osoby
  • vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady

Čl. IV. Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  • podílet se na činnosti spolku
  • volit do orgánů spolku
  • být volen do orgánů spolku
  • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi
 2. Člen má povinnost zejména:
  • dodržovat stanovy
  • podílet se na činnosti spolku
  • platit členské příspěvky

Čl. V. Orgány spolku

 1. Valná hromada - nejvyšší orgán
 2. Výbor - statutární orgán

Čl. VI. Valná hromada

 1. valná hromada je nejvyšším orgánem spolku
 2. valnou hromadu tvoří všichni členové spolku
 3. valná hromada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů spolku
 4. k platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu více jak 50% většiny přítomných
 5. valná hromada zejména:
  • rozhoduje o změnách stanov
  • volí členy výboru
  • rozhoduje o zániku členství
  • rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání

Čl. VII. Výbor

 1. výbor je výkonným a statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. výbor zejména:
  • volí předsedu, místopředsedu, pokladníka a další odpovědné osoby
  • musí mít nejméně tři členy a počet členů musí být lichý
  • je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů
  • připravuje podklady pro valnou hrom. a zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
  • koordinuje, rozhoduje a zabezpečuje plnění cílů spolku
  • schvaluje výši členských příspěvků
  • rozhoduje o hospodaření spolku
  • svolává valnou hromadu nejméně 1x ročně
  • rozhoduje o přijetí za člena
 3. předseda a místopředseda jednají jménem spolku, a to každý samostatně

Čl. VIII. Zásady hospodaření

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:

 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 • příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku
 • státní a jiné dotace
 • výnosy z majetku
 • členské příspěvky

Za hospodaření spolku odpovídá výbor.

Čl. IX. Zánik spolku

Spolek zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
 • pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.